RODO

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
b) w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z/s w Siedlcach (adres siedziby ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, tel. : (25 )632-64-59 wew. 38 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce (adres siedziby: ul. Składowa 8A, 07-410 Ostrołęka, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.
2. Współadministratorzy wyznaczyli sposób kontaktu, w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych:
a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., tel. 22 623 24 81,
b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Siedlcach : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 25 632 64 59
c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ostrołęce: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej tj. dla zapewnienia ochrony zdrowia publicznego w zakresie zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym. W tym celu dane osobowe przetwarzane będą do prowadzenia:  
a) rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a–l, n, p oraz w art. 4 ust. 3, oraz przedsiębiorstw i zakładów zatwierdzonych lub warunkowo zatwierdzonych na podstawie art. 24 ust. 1 lub art. 44 ust. 2 rozporządzenia nr 1069/2009 – na podstawie art. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
b) rejestru zakładów obejmujący zakłady:
– będące gospodarstwami, na terenie których dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu pozyskania mięsa na użytek własny,
 – prowadzące sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego,
– które podlegają rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004, w tym prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, i zakłady prowadzące działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, oraz zakłady, dla których zatwierdzenie jest wymagane zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 852/2004, i zakłady zatwierdzone zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004,
- wykazu podmiotów podlegających rejestracji, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakładach podlegających zatwierdzeniu w trybie i na zasadach określonych w art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004,
-  wykazu zakładów zatwierdzonych w trybie i na zasadach określonych w art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004, ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowują
- na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
c) rejestry, o których mowa w art. 13 ust. 3 i 4, art. 18 ust. 3 i art. 19 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 1/2005 – na podstawie art. 24b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt,
d) listę osób wyznaczonych do wykonywania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 – na podstawie art. 16 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
e) ksiąg zawierających informacje o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających  notyfikacji w Unii Europejskiej, obowiązkowi zwalczania, obowiązkowi rejestracji oraz chorobach odzwierzęcych i odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania, a także wynikach monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na podst. art. 51 ust. 3 -  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich.
7. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym  i  archiwach.
8. Administrator zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie obowiązujących przepisów.
9. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, m.in. podmiotom wykonującym badania na zlecenia, laboratoriom, podmiotom obsługującym systemy informatyczne.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11.Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania usług. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z usług Administratora.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.